Combo (2 Khóa) Tự học Tiếng Nhật N4

2

Hotline : 090 488 6095

TỰ HỌC THÀNH THẠO CHỈ 30 PHÚT MỖI NGÀY

-66%

400.000đ

1.200.000đ

  • Bạn muốn trở thành biên dịch, phiên dịch tiếng Nhật
  • Muốn trở thành trợ lý, thư kí cho các sếp người Nhật tại Việt Nam
  • Trở thành hướng dẫn viên du lịch
  • Bạn muốn trở thành giáo viên, giảng viên tiếng Nhật tại các công ty xuất khẩu lao động hay các trung tâm ngoại ngữ
  • Muốn khám phá văn hóa và con người Nhật Bản nhưng chưa biết tiếng Nhật
  • Hoặc bạn muốn trở thành du học sinh hay lao động làm việc tại Nhật Bản

CHI TIẾT LỘ TRÌNH KHÓA HỌC

Khóa 1: Học tiếng Nhật Hướng dẫn cách giải và dịch đề thi JLPT N4
PHẦN 1 : HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ TRẮC NGHIỆM CỦA JLPT N4
Bài 1: Hướng dẫn cách giải Kanji trong đề thi
Bài 2: Hướng dẫn cách chọn đáp án Kanji trong đề thi
Bài 3: Hướng dẫn cách chọn đúng từ vựng trong đề thi phần 1
Bài 4: Hướng dẫn cách chọn đúng từ vựng trong đề thi phần 2
Bài 5: Hướng dẫn cách chọn đúng từ gần nghĩa trong đề thi
Bài 6: Hướng dẫn cách chọn từ đúng nghĩa trong đề thi.
Bài 7: Hướng dẫn cách chọn đúng ngữ pháp trong đề thi phần 1
Bài 8: Hướng dẫn cách chọn đúng ngữ pháp trong đề thi phần 2
Bài 9: Hướng dẫn cách sắp xếp câu trong đề thi
Bài 10: Hướng dẫn cách điền ngữ pháp đúng trong đề thi phần 1
Bài 11: Hướng dẫn cách điền ngữ pháp đúng trong đề thi phần 2
Bài 12: Hướng dẫn cách giải đọc hiểu đoạn văn ngắn trong đề thi phần 1
Bài 13: Hướng dẫn cách giải đọc hiểu đoạn văn ngắn trong đề thi phần 2
Bài 14: Hướng dẫn cách giải đọc hiểu đoạn văn dài trong đề thi phần 1
Bài 15: Hướng dẫn cách giải đọc hiểu đoạn văn dài trong đề thi phần 2
Bài 16: Hướng dẫn cách giải tìm thông tin trong phần đọc hiểu trong đề thi
Bài 17: Hướng dẫn cách giải phần nghe nội dung trong đề thi phần 1
Bài 18: Hướng dẫn cách giải phần nghe nội dung trong đề thi phần 2
Bài 19: Hướng dẫn cách giải phần nghe nội dung trong đề thi phần 3
Bài 20: Hướng dẫn cách giải phần nghe nội dung trong đề thi phần 4
Bài 21: Hướng dẫn cách nắm điểm quan trọng trong phần nghe trong đề thi phần 1
Bài 22: Hướng dẫn cách nắm điểm quan trọng trong phần nghe trong đề thi phần 2
Bài 23: Hướng dẫn cách nắm điểm quan trọng trong phần nghe trong đề thi phần 3
Bài 24: Hướng dẫn cách giải phần phát ngôn trong đề thi phần 1
Bài 25: Hướng dẫn cách giải phần phát ngôn trong đề thi phần 2
Bài 26: Hướng dẫn cách giải phần đối đáp trong đề thi phần 1
Bài 27: Hướng dẫn cách giải phần đối đáp trong đề thi phần 2

PHẦN 2 : LUYỆN GIẢI PHÀN ĐỌC HIỂU JLPT N4
Bài 28: Dịch giải phần đọc Kanji trong đề thi.
Bài 29: Dịch giải phần chọn đáp án Kanji trong đề thi.
Bài 30: Dịch giải phần chọn đúng từ vựng trong đề thi.
Bài 31: Dịch giải phần chọn đúng từ gần nghĩa trong đề thi.
Bài 32: Dịch giải phần chọn từ đúng nghĩa trong đề thi phần 1
Bài 33: Dịch giải phần chọn từ đúng nghĩa trong đề thi phần 2.
 Bài 34: Dịch giải phần chọn đúng ngữ pháp trong đề thi phần 1.
Bài 35: Dịch giải phần chọn đúng ngữ pháp trong đề thi phần 2.
Bài 36: Dịch giải phần sắp xếp câu trong đề thi.
Bài 37: Dịch giải phần điền ngữ pháp đúng trong đề thi.
Bài 38: Dịch giải phần đọc hiểu đoạn văn ngắn trong đề thi phần 1.
Bài 39: Dịch giải phần đọc hiểu đoạn văn ngắn trong đề thi phần 2.
Bài 40: Dịch giải phần đọc hiểu đoạn văn dài trong đề thi phần 1.
Bài 41: Dịch giải phần đọc hiểu đoạn văn dài trong đề thi phần 2.
Bài 42: Dịch giải phần tìm thông tin trong phần đọc hiểu trong đề thi.
Bài 43: Dịch giải phần nghe nội dung trong đề thi phần 1.
Bài 44: Dịch giải phần nghe nội dung trong đề thi phần 2.
Bài 45: Dịch giải phần nghe nội dung trong đề thi phần 3.
Bài 46: Dịch giải phần nghe nội dung trong đề thi phần 4.
Bài 47: Dịch giải phần nắm điểm quan trọng trong phần nghe trong đề thi phần 1
Bài 48: Dịch giải phần nắm điểm quan trọng trong phần nghe trong đề thi phần 2.
Bài 49: Dịch giải phần nắm điểm quan trọng trong phần nghe trong đề thi phần 3.
Bài 50: Dịch giải phần phát ngôn trong đề thi.
Bài 51: Dịch giải phần đối đáp trong đề thi phần 1.
Bài 52: Dịch giải phần đối đáp trong đề thi phần 2

Khóa 2: Học Tiếng Nhật - Luyện Thi JLPT N4 Ngữ Pháp
PHẦN 1 : BÀI TẬP TỔNG HỢP KIẾN THỨC
Bài 1: Bài tập Thể từ điển.
Bài 2: Bài tập Thể て.
Bài 3: Bài tập Thể ない (thể phủ định).
Bài 4: Bài tập Thể khả năng.
Bài 5: Bài tập Thể ば (thể điều kiện).
Bài 6: Bài tập Thể ý chí.
Bài 7: Bài tập Thể bị động.
Bài 8: Bài tập Thể sai khiến.
Bài 9: Bài tập Thể sai khiến bị động.

PHẦN 2: NGỮ PHÁP PHẦN 1
Bài 10: Mẫu câu hơn, không bằng, giữa.
Bài 11: Mẫu câu vừa, sắp, đến khi.
Bài 12: Mẫu câu cùng không, cùng nào, để tôi cho.
Bài 13: Mẫu câu có thể.
Bài 14: Mẫu câu đã từng, chưa từng
Bài 15: Bài tập ôn tập ngữ pháp phần 1

PHẦN 3: NGỮ PHÁP PHẦN 2
Bài 16: Mẫu câu phải, cũng được, không được, không cũng được.
Bài 17: Mẫu câu muốn, mong là, ước gì
Bài 18: Mẫu câu có vẻ, cảm thấy, cứ như vậy, cứ như thế
Bài 19: Mẫu câu vì.
Bài 20: Mẫu câu để.
Bài 21: Bài tập ôn tập ngữ pháp phần 2.

PHẦN 4: NGỮ PHÁP PHẦN 3
Bài 22: Mẫu câu vừa cũng, nào là.
Bài 23: Mẫu câu có thể, chắc chắn, hình như.
Bài 24: Mẫu câu phải hãy, nên, không nên.
Bài 25: Mẫu câu nếu, khi nếu.
Bài 26: Mẫu câu sau khi, nếu.
Bài 27: Bài tập ôn tập ngữ pháp phần 3

PHẦN 5: NGỮ PHÁP PHẦN 4
Bài 28: Mẫu câu dù cũng, dù thế mà vậy mà.
Bài 29: Mẫu câu là, hay không.
Bài 30: Mẫu câu định, dự định, không định.
Bài 31: Mẫu câu đã nói, nghe nói, hình như.
Bài 32: Mẫu câu làm, trở nên.
Bài 33: Bài tập ôn tập ngữ pháp phần 4

PHẦN 6: NGỮ PHÁP PHẦN 5
Bài 34: Mẫu câu chọn, quyết định, được quyết định.
Bài 35: Mẫu câu thử, sẵn trước, lỡ xong.
Bài 36: Mẫu câu cho tặng.
Bài 37: Mẫu câu bị, đã bị, được.
Bài 38: Mẫu câu bắt, bị bắt.
Bài 39: Bài tập ôn tập ngữ pháp phần 5

PHẦN 7: NGỮ PHÁP PHẦN 6
Bài 40: Mẫu câu vì, bằng, ở tại.
Bài 41: Mẫu câu và, với, cùng với.
Bài 42: Mẫu câu tới, nhiều đến, bất kì.
Bài 43: Mẫu câu chỉ, cho dù, dù chỉ.
Bài 44: Mẫu câu thì, là thì.
Bài 45: Bài tập ôn tập ngữ pháp phần 6

PHẦN 8: NGỮ PHÁP PHẦN 7
Bài 46: Mẫu câu vậy, vì, hả, nên, vào, là, tại, về, là việc.
Bài 47: Mẫu câu sau khi, bằng cách, vì.
Bài 48: Mẫu câu tác động từ, không bị tác động.
Bài 49: Mẫu câu đang đã, chưa, đã được, đã đặt trước.
Bài 50: Mẫu câu đến, đang đến giờ, bắt đầu, đang, đi.
Bài 51: Bài tập ôn tập ngữ pháp phần 7

PHẦN 9: NGỮ PHÁP PHẦN 8
Bài 52: Mẫu câu sự vật sự việc xa hoặc gần người.
Bài 53: Mẫu câu vì vậy, vì thế, nhưng mà.
Bài 54: Mẫu câu vẫn chưa, đã rồi, mãi không.
Bài 55: Mẫu câu quá, khó, dễ.
Bài 56: Mẫu câu về cách sử dụng phó từ.
Bài 57: Bài tập ôn tập ngữ pháp phần 8
Bài 58: Ôn tập

MUA NGAY

QUYỀN LỢI CỦA QUÝ KHÁCH HÀNG UNICA

Học trực tuyến

mọi lúc, mọi nơi

Thanh toán 1 lần

học lại thoải mái

Hoàn tiền 7 ngày

nếu không hài lòng

Giao tận nhà

miễn phí toàn quốc

Bạn cần chúng tôi giúp đỡ?

Nếu cần hướng dẫn chi tiết về bất cứ vấn đề gì liên quan đến việc học Online tại Unica, xin hãy thoải mái liên hệ chúng tôi.

LIÊN HỆ

Hỗ trợ khách hàng

090 - 488 - 6095

©2017 Allrights reserved LadiPage Vietnam

LIÊN HỆ

Địa chỉ: 247 Cầu Giấy, Hà Nội - 25 Ngô Quyền, phường 6, quận 10, TP Hồ Chí Minh

Hotline: 090 488 6095

Email: cskh@unica.vn

Website: unica.vn

Chúng tôi rất vui khi được phục vụ các bác, cô chú, anh chị và các bạn ham học và có tinh thần tự học. Xin hãy góp ý cho chúng tôi những điều khiến mọi người chưa hài lòng, đó là những điều đáng quý nhất đối với Unica và các giảng viên.

Xin trân trọng cảm ơn.